استرپتوزوسین - استرپتوزوتوسین - STZ ( تحقیقاتی )

کد کالای موجود از شرکت سیگما :

 

S0130 Sigma

 

نام فارسی کالا :

استرپتوزوتوسین - استرپتوزوسین

 

نام انگلیسی کالا :

 

Streptozocin

 

مشخصات عمومی محصول :

 

≥75% α-anomer basis, ≥98% (HPLC), powder

 

دیگر نامهای محصول:

 

Synonym: N-(Methylnitrosocarbamoyl)-α-D-glucosamine, Streptozotocin

 

حجمهای موجود :

 

 

50 و 100 و 500 و 1000(1گرم) و 5000(5گرم) میلیگرم

JoomShaper